http://www.paktai.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

บทความ

 รวมรูปภาพ

ติดต่อขอใช้สถานที่จัดเลี้ยง

Events

เมนูหลัก

เกี่ยวกับสมาคม
เชิญท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้

เชิญท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่

เชิญท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้

          ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้(สมาชิกสามัญ)
             
          1. ผู้ถือกำเนิดในดินแดนปักษ์ใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสรวม 14 จังหวัด

          2. บิดามารดาหรือคู่สมรสเป็นชาวปักษ์ใต้

          3. เคยมีภูมิสำเนาหรือประกอบอาชีพใน 14 จังหวัดตามข้อ ก.ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี
   
          4. บุคคลตาม 1,2,3, ได้ยื่นใบสมัครและคณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิกแล้ว (จะถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์) 

           คุณสมบัติ

           1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
          
           2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

           3. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานหรือเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

           4. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม

           5. เป็นผู้ไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุก

               ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว

               จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิก ของสมาคมนั้น

          6. ไม่เคยออกจากสมาชิกของสมาคมหรือสโมสรอื่นในกรณีที่ทำความเสียหายอย่างร้ายแรงให้แก่

               สมาคมหรือสโมสรนั้น

          7. ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

               ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สมาคมกำหนดต่อนายทะเบียน โดยมีสมาชิก

               รับรองอย่างน้อยหนึ่งคนและต้องชำระค่าสมัครและค่าบำรุงสมาคมดังนี้

               ค่าสมัครคนละ  100  บาท
              
              ค่าบำรุงสมาคม  200  บาท ชำระครั้งเดียว และเป็นสมาชิกตลอดชีพค่าสมัครและค่าบำรุงเมื่อชำระ

               แล้วจะเรียกร้องขอคืนไม่ได้

Tags :

view
view