http://www.paktai.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

บทความ

 รวมรูปภาพ

ติดต่อขอใช้สถานที่จัดเลี้ยง

Events

เมนูหลัก

เกี่ยวกับสมาคม
รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
นายกสมาคม

นายวิเชียร วัชราพฤกษ์ นายกิตติ ภู่สิทธิศักดิ์ นายประเสริฐ ทองนุ่น นายสมนึก อมรเดโช
อุปนายก อุปนายก อุปนายก

อุปนายก

พล.ต.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ นายขจร จันทรัตน์ นายสมบัติ พิพัฒน์พงศ์ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
อุปนายก อุปนายก อุปนายก อุปนายก
พล.ต.ต.ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล นายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ ดร.ทินโน ขวัญดี
อุปนายก อุปนายก อุปนายก

พล.อ.ไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายสมนึก รักจำรูญ นายสุนทร ลิ้มภิกุล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายประวี่ แสงแก้ว นายประดิษฐ์ อ่อนรักษ์ นายประวิทย์ ใจห้าว
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายประสงค์ นุรักษ์ นายขจร ไกรลาศ รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ ทองปัสโณว์ นายอานำ วิภูสมิทธ์ นายบัญญัติ อุยยามวงศ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
พ.ต.อ.พินิจ ไชยเสนีย์ นางณัฉฐวี พลเนียม ว่าที่ ร.ต.สุเมต สุวรรณพรหม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายเฉลิมชัย ตันติธรรมพิสิฐ นายบรรจบ แก้วชูศรี น.พ.วีระเดช ถิระวัฒน์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายรังษี โลสิงห์ นายสิทธิชัย เครือวุฒิกุล ด.ต.อำนวย ชุมจินดา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
พ.อ.เอก สินไชย
กรรมการและนายทะเบียน
นายณรงค์ แก้วพรพงศ์
กรรมการและปฎิคม
นายดำรงศักดิ์ มนัสวานิช
กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม
นายรวมพันธ์ แก้วสุก
กรรมการและเหรัญญิก
นายอัษฎาวุธ ยงหนู
กรรมการและเลขาธิการ
นายประจวบ ชูใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
น.อ.วิโรจน์ แก้วจันทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
view
view